bg-03

เครื่องทวนสัญญาณมือถือสำหรับการครอบคลุมในอาคาร

ระบบรีพีทเตอร์ของเราทำงานอย่างไร

ผ่านเสาอากาศกำลังสูงที่วางอยู่บนพื้นที่หลังคาหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอยู่เราสามารถจับสัญญาณจากภายนอกที่อ่อนที่สุดซึ่งอ่อนลงอย่างมากเมื่อเข้าสู่อาคาร ซึ่งทำได้โดยนำเสาอากาศของเราไปยังเสากระโดงของผู้ให้บริการเครือข่ายท้องถิ่น หลังจากจับสัญญาณภายนอกแล้วสัญญาณจะถูกส่งไปยังระบบทวนสัญญาณของเราผ่านสาย Low-Loss Coax สัญญาณที่เข้าสู่ระบบทวนสัญญาณจะได้รับการขยายสัญญาณจากนั้นจะออกอากาศสัญญาณใหม่ทั่วพื้นที่หนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการครอบคลุมทั่วทั้งอาคารเราจึงสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศภายในอาคารกับเครื่องทวนสัญญาณผ่านสายเคเบิลและระบบแยกสัญญาณ เสาอากาศ omni ที่วางอย่างมีกลยุทธ์จะถูกติดตั้งผ่านอาคารภายนอกเพื่อกระจายสัญญาณไปยังพื้นที่ที่ต้องการทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน
Inbuilding coverage solution

เวลาโพสต์: 18 ก.พ. 2560